Статті в наукових журналах

2015 рік 

 1. Коробко, І. В. Стендові дослідження впливу асиметрії потоку на метрологічні характеристики гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати / І. В. Коробко // Нафтова галузь України. Техніка. – 2015. – №3. – С.36 – 38.
 2. Коробко, І. В. Дослідження впливу форми чутливого елементу на динамічні характеристики турбінних перетворювачів витрати / І. В. Коробко, А.В.Писарець, І.В. Фісунов // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Приладобудування.  – 2015. – №49(1). – С.14 – 20.
 3. Коробко, І. В. Вплив гаусової кривизни поверхні чутливого елементу і гідродинамічних характеристик потоку на метрологічні показники перетворювачів витрати / І. В. Коробко, А.В.Писарець // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Машинобудування та металообробка”, “Інженерна механіка”, “Металургія та матеріалознавство”).  – 2015. – №48. – С.116 – 120.

2014 рік 

 1. Коробко, І. В. Приладовий комплекс вимірювання витрати та кількості природного газу на підгрунті різних фізичних методів вимірювання / І. В. Коробко, О.О. Драчук, В. А. Коваленко // Методи та прилади контролю якості. – 2014. – №2(33). – С.66 – 77.
 2. Коробко, І. В. Визначення ступеня неоднорідності потоку рідини в технологічних мережах / І. В. Коробко // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Приладобудування.  – 2014. – №48(2). – С. 93–101.
 3. Коробко, І. В. Аналитическое описание уравновешивающей силы турбинного преобразователя расхода / І. В. Коробко, А.В.Писарець // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Машинобудування.  – 2014. – 1(70). – С. 166–170.
 4. Коробко, І. В. Определение пространственной неоднородности потоков жидкостей и газов на основании оценки вероятности несовпадения кривых распределения скоростей в поперечных сечениях / І. В. Коробко // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Машинобудування.  – 2014. – 2(71). – С. 95–102.
 5. Коробко, І. В. Дослідження дії асиметричності потоку рідини, викликаної місцевими гідравлічними опорами у вигляді двох колін, на точність перетворювачів витрати ультразвукового класу / І. В. Коробко, А.М. Рак // Вісник НТУУ”КПІ”. Сер. Машинобудування.  – 2014. – 3(72). – С. 72–80.
 6. Коробко, І. В. Визначення просторової неоднорідності потоку газу / І. В. Коробко, І.С.Крук // Трубопровідний транспорт.  – 2014. – 1(85). – С. 28-31.
 7. Коробко, І. В. Оцінювання впливу неоднорідності рідиннофазних потоків на точність ультразвукових перетворювачів витрати / І. В. Коробко // Перспективні технології та прилади.  – листопад 2014. – С. 70-75.
 8. Коробко, І. В. Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати / І. В. Коробко, В.А. Коваленко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі.  – 2014. – №6 – С. 128-133.
 9. Коробко, І. В. Оценка влияния гидравлических местных сопротивлений на точность измерения расхода ультразвуковыми преобразователями / І. В. Коробко, А.М. Рак // Трение и смазка в машинах и механизмах.  – 2014. – №1 – С. 84 – 89.
 10. I Korobko І. CFD modeling of turbine flowmeters / I. Gryshanova, I Korobko // Innovationson discrete productions.  – 2014. – №1 – P. 6 – 8.

2013 рік

 1. Коробко, И. В. Особенности оптимизации формы чувствительных элементов вихревых измерительных преобразователей расхода жидкофазной среды / И. В. Коробко, В. А. Коваленко // Вестн. Гомельс. Гос. тех. ун-та им. П. О. Сухого. – 2013. – №4(55). – С.36 – 42.
 2. Коробко І. В. Оцінка асиметрії потоку рідини при вимірюванні її витрати та кількості / І. В. Коробко, Я. В. Волинська // Вісник НТУУ ”КПІ”. Серія приладобудування. – 2013. – Вип. 45. – С. 91 – 98.

2012 рік

 1. Коробко І. В. Визначення рушійного моменту на чутливому елементі перетворювача витрати повітря / І. В. Коробко, А. В. Писарець // Вестник НТУУ “КПИ”. Серия машиностроение. 2012. Вып. 66. С. 178 – 183.
 2. Коробко І. В. Моделювання ультразвукових вимірювальних перетворювачів витрати // Вестник НТУУ “КПИ”. Серия машиностроение. 2012. Вып. 65. С. 90 – 96.
 3. Коробко І. В. Моделювання вимірювальних перетворювачів витрати рідин і газів // Наукові нотатки. – 2012. – Вип. 38. – С. 101 – 103.

2002 - 2011 роки

 1. Писарец А. В. Определение осевого перемещения чувствительного элемента турбинных преобразователей расхода с уравновешенным ротором / А. В. Писарец, И. В. Коробко // Системи обробки інформації. – 2011. – № 6 (96). – С. 150 – 154.
 2. Коробко И. В. Гидродинамические расходомеры / И. В. Коробко, П. К. Кузьменко // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. – № 12. – С. 28 – 31.
 3. Коробко И. В. Телематика объектов энергосбережения / И. В. Коробко, П. К. Кузьменко // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. – № 10. – С. 16 – 17.
 4. Коробко И. В. Проблемы эксплуатации систем учета и снабжения водоресурсов / И. В. Коробко, А. В. Писарец, П. К. Кузьменко // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. – № 7. – С. 11 – 13.
 5. Коробко И. В. Турбинные средства измерения расхода и количества энергоресурсов с разгруженым ротором / И. В. Коробко, А. В. Писарец // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. – № 6. – С. 14 – 19.
 6. Коробко И. В. Ультразвуковой метод измерения расхода и количества жидкостей и газов / И. В. Коробко, А. Н. Дидковская, П. К. Кузьменко // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. – № 4. – С. 22 – 24.
 7. Коробко І. В. Турбинные преобразователи расхода с уравновешенным ротором / І. В. Коробко, А. В. Писарець // Промышленная теплотехника. 2006. № 4. С. 84 – 89.
 8. Коробко І. В. Визначення вісьової сили врівноваження у турбінних лічильниках рідини / І. В. Коробко, А. В. Писарець // Теоретична теплофізика. – 2006. – № 6. –С. 45 – 50.
 9. Коробко И. В. Крыльчатые счетчики воды: системы оптимального проектирования / И. В. Коробко, І. А. Гришанова // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. – № 1. – С. 30 – 32.
 10. Коробко І. В. Визначення критеріїв оптимізації та проектних параметрів турбінних перетворювачів витрат / І. В. Коробко, А. В. Писарець // Вісник ЖДТУ/ Технічні науки. 2006. №2 (37). С. 99 – 104.
 11. Коробко И. В. Турбинные средства измерения расхода и количества энергоресурсов / И. В. Коробко, А. В. Писарец // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2006. – № 2. – С. 44 – 46.
 12. Писарець А. В. Визначення осьового зусилля в турбінному первинному перетворювачі витрат з гідродинамічним врівноваженням ротора / А. В. Писарець, І. В. Коробко // Вібрації в техніці та технологіях. 2005. № 2 (40). С. 67 – 70.
 13. Коробко И. В. Шариковые тахометрические расходомеры ы счетчики количества / И. В. Коробко, А. Н. Дидковская // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2005. – № 12. – С. 32 – 34.
 14. Коробко И. В. Тахометрические средства измерения расхода и количества энергоносителей / И. В. Коробко, А. В. Писарец // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2005. – № 11. – С. 34 – 37.
 15. Коробко І. В. Анализ особенностей проектирования электромагнитных расходомеров и счетчиков / І. В. Коробко, П. К. Кузьменко // Сантехніка, опалення, кондиціювання. – 2005. – № 10. – С. 24 – 26.
 16. Коробко І. В. Особливості проектування електромагнітних витратомірів та лічильників // І. В. Коробко, П. К. Кузьменко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2006. – № 1. – С. 43 – 47.
 17. Коробко І. В. Тепловий метод вимірювання витрат / Наукові вісті НТУУ «КПИ». – 2005. – № 6. – С. 101 – 106.
 18. Коробко І. В. Комплексний підхід до проблем вимірювання витрат води в системах водопідготовки та водовідведення / І. В. Коробко, І. А. Гришанова // Вода і водоочисні технології. – 2005. – № 1. – С. 28 – 33.
 19. Коробко І. В. Моніторинг розвитку систем диспетчеризації та контролю обліку теплової егнергії в Україні / І. В. Коробко, П. К. Кузьменко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – № 4 (35). – С. 90 – 93.
 20. Коробко И.В., Гришанова И.А., Писарец А.В., Кузьменко П.К. Использование приборов коммерческого учета на Украине. Энергосбережение. №3, 2005, с. 36 – 40.
 21. Коробко І. В., Писарець А.В. Дослідження моменту в’язкого тертя в швидкісних турбінних перетворювачах витрат. Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», выпуск № 44. Машиностроение., Киев, 2003, с. 233 – 235.
 22. Коробко І. В., Писарець А.В., Кузьменко П. К., Воропаєва Н. В. Стан і перспективи застосування приладів комерційного обліку енергетичних ресурсів. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Приладобудування, випуск 26, с. 53 – 59.
 23. Коробко І. В., Писарець А.В. Дослідження роботи швидкісних засобів вимірювання витрат рідин з розвантаженим ротором. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Приладобудування, випуск 25, с. 89 – 94.
 24. Коробко І. В., Писарець А. В. Дослідження рівняння руху первинного перетворювача швидкісних засобів вимірювання витрат енергоносіїв. Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», выпуск № 42. Машиностроение. Том 2, Киев, 2002, с. 42 – 45.
 25. Коробко І. В., Писарець А. В. Сучасні методи вимірювання кількості газу. «Технологические системы № 2 (13)/2002». Серия: «научные разработки и результаты исследований», выпуск 1, с. 118 – 123.